O G Ł O S Z E N I E

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców po studiach podyplomowych

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych (CSRS) Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (SRTSiRD), organizuje dla absolwentów studiów podyplomowych „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE” (BRDiRS) WAT, dla absolwentów studiów podyplomowych "REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH I LIKWIDACJA SZKÓD POWYPADKOWYCH" (RWDILSP - Politechnika Radomska), Poznańskiej i Warszawskiej, którzy spełniają kryteria uprawniające do ubiegania się o status Rzeczoznawcy SRTSiRD, szkolenie specjalistyczne stanowiące zorganizowaną formę stażu asystenckiego przygotowującego do egzaminu weryfikującego, po zdaniu, którego można zostać członkiem Stowarzyszenia RTSiRD.

Każdy kandydat na rzeczoznawcę powinien ukończyć podstawowe (etap I) i praktyczne (etap II) szkolenie specjalistyczne o profilu „A” plus „B” lub „C” lub plus jednocześnie „B” i „C”.

Organizowane szkolenie składa się z trzech etapów:

 

Etap - I

Podstawowe szkolenie specjalistyczne w profilach: „A”- technika samochodowa, „B”- rekonstrukcja wypadków drogowych, „C”- wycena i kosztorysowanie napraw samochodów, według programu szkolenia specjalistycznego realizowanego przy studiach podyplomowych BRDiRS w WAT.

Zatem absolwenci studiów podyplomowych BRDiRS w WAT, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne przy BRDiRS o profilu „A” musieliby w I etapie dodatkowo odbyć szkolenie o profilu „B” lub „C” lub „B + C”. Zaś Ci, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne o profilu „B” lub „C” musieliby uzupełnić szkolenie o profilu „A” i ewentualnie poszerzyć zakres kompetencji o brakujący profil B lub C. Zaś absolwenci studiów podyplomowych na  Prad., PP, PW w I etapie tylko profil „A”.

Natomiast absolwenci studiów podyplomowych, którzy nie uczęszczali na szkolenie specjalistyczne przy BRDiRS w WAT musieliby ukończyć minimum dwa profile szkolenia podstawowego: profil „A” jako obowiązujący wszystkich oraz profil specjalizujący „B” lub „C” lub „B + C”.

I etap szkolenia kończy się egzaminem wewnętrznym dopuszczającym do praktycznego szkolenia specjalistycznego realizowanego w etapie II. Szkolenie będzie realizowane w Warszawie i Radomiu na terenie: WAT, PW, ITS PIMot i PRad. przez kadrę tych instytucji i rzeczoznawców SRTSiRD.

 

Etap - II

Praktyczne szkolenie specjalistyczne - ma w programie naukę i ćwiczenia praktycznego wykonywania ocen stanu technicznego, wyceny i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

W tym etapie szkoleni będą mieli wyznaczonych „promotorów”, pod opieką których będą musieli wykonać po 12 praktycznych ocen i opinii technicznych w wybranych profilach.

Szkolenie w etapie II będzie realizowane również w Warszawie oraz w Politechnice Radomskiej. Etap II kończy się egzaminem wewnętrznym dopuszczającym do egzaminu państwowego.

Szkolenie Etapu I będzie się składało z 2, a Etapu II z 4 dwu lub trzydniowych zjazdów odbywających się: w Etapie I w piątki (profil „A”), w soboty i niedziele (profile „B i C”), a w Etapie II w piątki (profil „C”), w soboty (profil „A”) i w niedziele (profil „B”). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Etap III

Egzamin weryfikacyjny przed komisją z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, po zdaniu którego kandydaci uzyskają członkostwo i legitymację rzeczoznawcy SRTSiRD.

Uczestnicy szkolenia uzyskają. wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pracy rzeczoznawczej oraz umożliwiającą zdanie egzaminu weryfikującego, a następnie certyfikującego.

Wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców obowiązujące w SRTSiRD:

-          posiada wyższe wykształcenie techniczne kierunkowe,

-          posiada 5-letnią praktykę zawodową związaną z motoryzacją,

-          posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C ( można uzupełniać w trakcie szkolenia),

-          nie była karana sądownie za przestępstwo umyślne,

-          nie przekroczyła wieku 55 lat

 

Kandydaci na rzeczoznawców zainteresowani ww. szkoleniem winni, w terminie do dnia 15.10.2011r. złożyć – przez oddział terenowy Stowarzyszenia (według miejsca zamieszkania) podanie i dokumenty wymagane w SRTSiRD do Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych, na adres: 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45 razem z kserokopią dowodu opłaty wpisowego. Asystentami rzeczoznawców mogą zostać osoby spełniające ww. warunki określone w Stowarzyszeniu i po zakończeniu I etapu szkolenia. Spełnienie wymagań będzie weryfikowała Komisja  Zarządu Głównego SRTSiRD na podstawie przesłanych nw. dokumentów.

Wymagane dokumenty:

- wniosek (podanie) i życiorys z charakterystyką przebiegu pracy zawodowej,

- kwestionariusz osobowy (ankieta personalna),

- kserokopię dyplomu studiów wyższych,

- kserokopię świadectwa studiów podyplomowych i ewentualnie szkolenia specjalistycznego,

- kserokopię posiadanego prawa jazdy (co najmniej kat. C1),

- zaświadczenie o niekaralności,

- 2 fotografie 

 

Terminy zjazdów (mogą być skorygowane):

Etap - I: zjazdy: I -18÷20 XI 2011r; II - 9÷11 XII 2011r,

Etap - II: zjazdy: I - 20÷22 I 2012r, II - 17÷19 II 2012r, III - 13÷15 IV 2012r, IV - 1÷3 VI 2012r.

 

Wysokość opłat za szkolenie w poszczególnych etapach za jedną specjalność:

Etap I: Wpisowe - po 100zł, czesne: 700zł (A, B, C); Etap II: czesne: A i C -1300zł, B -1100zł;   Etap III: egz. 90 ÷110zł w zależności od profilu. 

Każdy kandydat na rzeczoznawcę musi mieć ukończone co najmniej po dwa profile szkolenia z I i II etapu, co determinuje całkowity koszt szkolenia.

Czesne należy opłacić po zakwalifikowaniu na szkolenie: za I etap do 10.11.2011r., a za II etap - I rata (50% czesnego) do 15.01.2012r., II rata do 01.06.2012r. Wpłat dokonywać na konto: ING Bank Śląski O/Warszawa, R-k Nr: 61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 z dopiskiem „Szkolenie po BRD”.

 Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

I RUCHU DROGOWEGO

01-864 Warszawa

ul.Kochanowskiego 45

tel/fax (0-22) 663 09 49, 663 05 00

kom. 0 607038172

      www.rzeczoznawcy.com.pl

      e-mail: rzeczoznawcy@rzeczoznawcy.com.pl

 

Š Copyright 2008, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn